UpCom

Hướng Dẫn (UpCom)

 

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

I. Các loại chứng khoán giao dịch tại TTGDCK Hà Nội

1. Cổ phiếu.

2. Trái phiếu.

3. Các loại chứng khoán khác theo quy định của UBCKNN.

II. Quy định chung

1. Thời gian giao dịch :

Các phiên giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ được tổ chức từ 9h00 đến 15h00 (nghỉ giữa phiên từ 11h30 đến 13h00) các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định trong Bộ Luật lao động.

2. Giá trị tham chiếu :

-          Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thoả thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất.

-          Trường hợp cổ phiếu mới được niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên TTGDCKHN chỉ nhận lệnh giao dịch thoả thuận điện tử và không áp dụng biên độ dao động giá.Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống.

-          Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thoả thuận điện tử của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo.

-          Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thoả thuận điện tử của ngày có giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

-          Trong một số trường hợp cần thiết, TTGDCKHN có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.

3. Biên độ giao động : Cổ phiếu +/-15% (không áp dụng biên độ dao động giá đối với Trái phiếu). Biên độ dao động giá sẽ có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường trong từng thời điểm cụ thể và do UBCKNN phê duyệt.

4. Giới hạn giao động giá đối với cổ phiếu được xác định như sau:

-          Giá tối đa (giá trần) = Giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 15%).

-          Giá tối thiểu (giá sàn) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu   x 15%)

 

5. Hình thức thanh toán :

-          Giao dịch Trái phiếu: Thực hiện thanh toán bù trừ đa phương với ngày thanh toán là   (T + 3).

-          Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết: Thực hiện thanh toán bù trừ đa phương với ngày thanh toán là (T + 3).

-          Giao dịch thoả thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên: Thực hiện thanh toán trực tiếp với ngày thanh toán là (T + 3).

6. Hiệu lực của lệnh: Lệnh chào mua hoặc chào bán của giao dịch thoả thuận điện tử có hiệu lực từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch hoặc đến khi lệnh bị huỷ bỏ.

7. Đơn vị yết giá: 100 VNĐ (không áp dụng đối với các giao dịch Trái phiếu).

8. Đơn vị giao dịch: không quy định.

9. Khối lượng giao dịch tối thiểu: 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu.

10. Mệnh giá chứng khoán: 

-          Cổ phiếu: 10.000 đồng.

-          Trái phiếu: 100.000 đồng.

11. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:

-          Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì có thể dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch.

-          Nhà đầu tư không được phép đồng thời vừa mua vừa bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch.

-          Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán và tài khoản tiền tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động lưu ký thì phải đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua thành viên hệ thống đăng ký giao dịch và thanh toán giao dịch tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán.

12. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

-          Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% tổng số cổ phiếu của công ty đại chúng;

13. Xử lý lỗi sau giao dịch:

-          Sau khi kết thúc thời gian giao dịch, nếu CTCK phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch, CTCK phải chịu trách nhiệm giải quyết với nhà đầu tư về lỗi giao dịch của mình.

-          Việc xử lý lỗi sau giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc loại bỏ kết quả giao dịch của các giao dịch lỗi. Trong một số trường hợp đặc biệt, TTGDCK và TTLKCK xem xét việc cho phép CTCK thực hiện sửa lỗi giao dịch.

 

14. Bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giao dịch:

-          Mức bồi thường do giao dịch lỗi gây ra do hai bên thành viên là đối tác trong giao dịch lỗi tự thỏa thuận nhưng không vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị của giao dịch lỗi. 

15. Phương thức giao dịch:

Giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN được thực hiện theo 2 phương thức: Phương thức thoả thuận điện tử Phương thức thoả thuận thông thường.

III. Hướng dẫn khách hàng tham gia giao dịch

1.   Giao dịch khớp lệnh liên tục:

-          Phương thức khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống ĐKGD.

-          Lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục là lệnh giới hạn, có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống ĐKGD cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc kết thúc thời gian giao dịch.

-          Sửa/huỷ lệnh: Khách hàng được phép sửa hoặc huỷ lệnh chào mua/chào bán nếu lệnh chưa được thực hiện. Nếu lệnh đã thực hiện khách hàng không được phép sửa hoặc huỷ lệnh.

2.   Giao dịch thỏa thuận thông thường:

-          Phương thức thoả thuận thông thường: là phương thức giao dịch trong đó khách hàng tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch (giá, khối lượng – chú ý đến các quy định của TTGDCKHN) và sau đó đại diện giao dịch của Công ty sẽ nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch của TTGDCKHN để xác nhận giao dịch này.

-          Nguyên tắc thực hiện: Đại diện giao dịch bên bán nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch của TTGDCKHN và Đại diện giao dịch bên mua sẽ thực hiện xác nhận lệnh này.

-          Cách thức đặt lệnh: Khách hàng tự thỏa thuận với nhau, rồi thông qua Công ty làm trung gian để thực hiện lệnh cho khách hàng (khách hàng sẽ điền vào các phiếu lệnh mua/bán có sẵn tại Công ty, sau khi được kiểm soát nội dung phiếu lệnh sẽ được truyền vào cho đại diện giao dịch thực hiện).

-          Sửa, hủy lệnh giao dịch thỏa thuận thông thường: Giao dịch thoả thuận thông thường trên hệ thống đăng ký giao dịch không được phép huỷ bỏ.