Giới Thiệu

Giới Thiệu

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là một tiện ích tăng thêm mà SBBS cung cấp cho các nhà đầu tư để tài trợ cho họat động mua chứng khoán được niêm yết trên SGDCK Hà Nội và SGDCK HCM, bằng cách thế chấp chính cổ phiếu đang mua với SBBS.  Tiện ích này phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch thường xuyên và nhạy bén với thị trường, những người có ý định tận dụng các cơ hội thị trường, để tăng và đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình.