Tài Liệu Công Ty

Tài Liệu Công Ty

  • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANKD BERJAYA   

       (Phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 29 tháng 04 năm 2016, tại Tp. Hồ Chí Minh)

          Xin vui lòng xem trong file đính kèm: Điều lệ Công ty 2016.pdf

  • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANKD BERJAYA

        (Sửa đổi và bổ sung theo thông tư 210/2012/TT-BTC - được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014)

           Xin vui lòng xem trong file đính kèm Bia Dieu le -Final.pdf  Dieu le-SBBS-Vietnamese _Final_ 17-04-2015.pdf     

  • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANKD BERJAYA

        (Phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 29 tháng 06 năm 2010, tại Tp. Hồ Chí Minh)      

         Xin vui lòng xem trong file đính kèm: Dieu le Cong Ty.pdf

  • QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ        

           Xin vui lòng xem trong file đính kèm : Quy che quan tri noi bo.pdf