Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin

Công văn CBTT v/v Thay đổi thành viên HĐQT

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

 

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về thông tin Đại hội cổ đông năm 2019

Dữ liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2019 
Công văn CBTT 2019

 

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm TV HĐQT

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

Công văn v/v miễn nhiệm TV HĐQT

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

Thông báo Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

 

Đại Hội cổ đông bất thường 2019.

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

Công văn v/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tại SBBS.

Dữ liệu đính kèm:

Xem tại đây

Xin mời quý cổ đông xem qua file đính kèm về Bản án TAND Cấp cao tại TPHCM

Dữ liệu đính kèm:

CBTT Bản án phúc thẩm 2018

Xin mời quý cổ đông xem qua file đính kèm về Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

Dữ liệu đính kèm:

Công văn CBTT bổ nhiệm lại Tổng giám đốc 
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc 
Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Dữ liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018 
Thông báo chốt danh sách Cổ đông 
Tài liệu cổ đông thường niên 2018

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2016

Dữ liệu đính kèm:

Thông báo chốt danh sách Cổ đông 
Chương trình ĐHCĐ năm 2016 
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016 
Quy chế ĐHCĐ năm 2016

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2015

Dữ liệu đính kèm:

Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2015
Biên bản ĐHCĐ năm 2015 
Thông báo chốt quyền 2015
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2015

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2014

Dữ liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ 
Biên bản họp ĐHCĐ 2014 
Đại Hội Cổ Đông năm 2014-1 
Đại Hội Cổ Đông năm 2014-2

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Thông tin Đại Hội Cổ Đông năm 2013

Dữ liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ 2013

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

Dữ liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ 2013

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về Bản dự thảo điều lệ công ty

Dữ liệu đính kèm:

Bản dự thảo điều lệ công ty

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên 2013

Dữ liệu đính kèm:

Quy chế làm việc ĐHCĐ 2013

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về kết quả hoạt động công ty năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013-2015

Dữ liệu đính kèm:

Báo cáo kết quả họat động kinh doanh công ty năm 2012

Xin mời quý Cổ đông xem file đính kèm về nghị quyết ĐHCĐ năm 2012

Dữ liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ 2012