Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

1.    Tư vấn tái cơ cấu tài chính

       • Rà soát hiện trạng tài chính doanh nghiệp
• Phân tích các rủi ro tài chính
• Phân tích lợi ích khi tái cơ cấu, khuyến nghị giải pháp
• Tư vấn xây dựng quy trình tài chính tối ưu
• Xây dựng lộ trình tái cấu trúc.
• Tư vấn thủ tục pháp lý.

 2.     Tư vấn định giá doanh nghiệp, định giá dự án
• Rà soát toàn bộ giá trị tài sản doanh nghiệp theo sổ sách.
• Đánh giá tiềm năng, lợi thế doanh nghiệp.
• Hỗ trợ xử lý các vướng mắc về mặt tài chính, pháp lý của doanh nghiệp
• Lựa chọn mô hình định giá phù hợp với doanh nghiệp.
• Hoàn thiện báo cáo định giá, báo cáo kêu gọi đầu tư với những căn cứ hợp lý giải thích cho kết quả định giá.

3.      Tư vấn thu xếp vốn

       • Xác định nhu cầu vốn doanh nghiệp
• Tư vấn giá trị hợp lý cho nguồn vốn cần thu xếp.
• Soạn thảo báo cáo kêu gọi đầu tư phù hợp với yêu cầu từng đối tác tài trợ.
• Kết nối với đối tác tài trợ.
• Cùng doanh nghiệp thảo luận các điều khoản mua/bán với đối tác.
• Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình mua/bán vốn.
• Tư vấn soạn hợp đồng mua/bán vốn.

4.      Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

       • Rà soát nguồn vốn, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp.
• Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.
• Tư vấn pháp lý cho toàn bộ quá trình chuyển đổi.
• Tổ chức đại hội cổ đông.

5.      Tư vấn phát hành chứng khoán

     • Phân tích cấu trúc tài chính và nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp.
• Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cổ phiếu, trái phiếu…).
• Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn.
• Xây dựng phương án phát hành chứng khoán, lộ trình và thời điểm phát hành.
• Hoàn tất hồ sơ phát hành chứng khoán.

 6.     Tư vấn niêm yết

 

       • Hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, bổ sung các điều kiện niêm yết và thông qua Đại hội đồng cổ đông.
• Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến cơ cấu cổ đông.
• Xây dựng điều lệ công ty theo điều lệ mẫu công ty niêm yết.
• Soạn Bản cáo bạch niêm yết
• Hoàn thiện hồ sơ niêm yết.
• Làm việc với Sở giao dịch chứng khoán về hồ sơ niêm yết.
• Công bố thông tin niêm yết.
• Lưu ký và chuẩn bị niêm yết.